Авторське право

Почти пятьсот лет отделяют нас от поворотного момента в истории развития человечества — изобретения Иоганном Гуттенбергом в середине XV века печатного станка. Это не только ознаменовало новую эпоху промышленного использования литературных произведений, которые копировались путем переписки от руки и не могли распространяться в достаточном количестве, но и имело решающее значение для развития культуры и стимулирования литературного творчества. Стало оно отправным и для авторского права. Докладніше

Що насправді відбувається в Україні та що робити творцям далі?

16 травня 2009 року відбулася річниця вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ). Тому, питання, порушені на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”, є не лише актуальними, але й пов’язаними із зобов’язаннями України виконувати умови положення Марракешського договору з інтелектуальної власності (Угоди з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності – Угоди ТРІПС). Докладніше

Видання підготовлене в контексті виконання рекомендацій парламентських слухань: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодав­чо­го забезпечення та правозастосування», «Національна інноваційна система України: проб­леми формування та реалізації». В його осно­ві до­кументи Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти, Кабінету Міністрів України, НАН України, Держком­стату Украї­ни, інших державних інституцій, пра­воохоронних та судових органів, гро­мад­ських організацій, інформа­ційно-аналі­тичні матеріали, підготовлені науковими співробітниками академічних інститутів.

Для законодавців, працівників виконавчої та судової гілок влади, творців, під­при­ємців, а також науковців, аспірантів, сту­дентів, журна­лістів — усіх, хто ціка­виться питан­нями вироблення державної полі­тики, регулювання відносин інтелек­туальної власності в інноваційній економіці.

Докладніше

Лекция Г-на Алена Можа /Alain Mauge/27.04. 2001.

Курс лекций Кафедры ЮНЕСКО. GESAC/AIDAA.  The Tacis Programme – Intellectual Property

Как складываются отношения между авторами, продюсерами и распространителями аудиовизуальных произведений в странах с экономикой, основанной на принципе свободной конкуренции?

Этот вопрос позволяет приступить к рассмотрению основных проблем авторского права, в сфере охраны аудиовизуальных произведений начиная со статуса автора, содержания авторского права до способов управления: индивидуального и коллективного. Докладніше

Становится  всё сложнее определить границу в отношениях между авторами и производителями основываясь на характере аудиовизуального произведения. Различие между англосаксонскими странами, применяющими систему “копирайт” и странами, подчинёнными “континентальному” авторскому праву является причиной отсутствия идентичных принципов, которые бы применялись во всех странах.

Докладніше

Выдержки из лекции г-на Алена Можа /Alain Mauge/27.04. 2001.

Курс лекций Кафедры ЮНЕСКО, GESAC/AIDAA, The Tacis Programme – Intellectual Property

Использование аудиовизуальных произведений отношения между авторами, продюсерами и распространителями

Докладніше