“Зареєстровано”
Міністерством юстиції України
” 31″  липня  2003р.
Свідоцтво № 1943
Зареєстровано із змінами
Наказ від
Директор Департаменту легалізації
Та регулювання діяльності бюро
Кредитних історій
О.М.Семьоркіна
“Затверджено”
Установчою Конференцією учасників
Всеукраїнської громадської організації “Автор”
Протокол   від 23 травня 2003 р.
Нова редакція Статуту затверджена
VII Конференцією Учасників
Всеукраїнської  громадської організації “АВТОР”
Протокол № 9 від ” 10 ” жовтня 2006 р.

 

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Автор” (надалі – Організація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує фізичних осіб – авторів та виконавців творів на основі добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування і не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. Організація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про об’єднання громадян”, Законом України “Про авторське право і суміжні права”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.3. Організація є неприбутковою, некомерційною організацією.

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Організація має самостійний баланс, від свого імені укладає правочини (договори, контракти), має майнові й немайнові права, відповідно до законодавства України може виступати позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, адміністративному суді, господарському суді України, має право відкривати рахунки в установах банків для здійснення своїх статутних завдань.

1.5. Організація має індивідуальне членство.

1.6. Організація має право представляти і захищати права та інтереси своїх членів у відносинах з органами влади, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах наданих їй повноважень.

1.7. Організація має свою печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням і реквізитами та символіку, зразки яких затверджуються Радою Авторів. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.8. Організація може створювати місцеві осередки. Юридичний статус місцевих осередків встановлюється відповідним рішенням, що затверджується Радою Авторів згідно з законодавством.

1.9. Організація володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна.

1.10. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями виключно належним їй на праві власності майном та майновими правами, на яке відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення.

1.11. Держава, її установи та організації не відповідають по зобов’язаннях Організації так само, як Організація не відповідає по зобов’язаннях держави, її установ і організацій.

1.12. Діяльність Організації поширюється на всю територію України шляхом утворення місцевих осередків, які набувають статусу юридичної особи у разі їх реєстрації в установленому порядку, місцеві осередки що не є юридичними особами легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування. Місцеві осередки діють на підставі положень прийнятих їх керівними органами та затвердженими Радою Авторів.

1.13. Статутні органи Організації:

1.13.1. Конференція членів;

1.13.2. Рада Авторів;

1.13.3. Голова Ради Авторів;

1.13.4. Ревізійна комісія.

1.13.5. Виконавча дирекція.

1.14. Повне найменування Організації українською мовою:

  • Всеукраїнська громадська організація “Автор”.
  • Скорочене найменування Організації:
  • ВГО “Автор”.
  • Повне найменування Організації англійською мовою:
  • All-Ukrainian Public Organization “Avtor”

1.15. Організація має виключне право на використання своєї назви та емблеми, яка належить їй на праві власності, зареєстрованої у встановленому законодавством України порядку.

1.16. Юридична адреса Організації: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського,6, офіс.110.

1.17. Організація створена на невизначений строк діяльності.

 

СТАТТЯ 2

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є задоволення і захист творчих, економічних та правових інтересів своїх членів, в тому числі шляхом здійснення управління на колективній основі майновими правами своїх членів відповідно до законодавства України, на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав та свобод, спрямованих на сприяння створенню та використанню творів авторів як однієї з передумов розвитку національної культури України.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. Сприяння розвитку національної культури України, створенню, збереженню, захисту, розповсюдженню і популяризації творів своїх членів;

2.2.2. Сприяння процесу інтеграції української культури до міжнародного співтовариства;

2.2.3. Координація дій членів Організації по здійсненню інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на збереження, створення, відтворення, розповсюдження їх творів;

2.2.4. Сприяння членам Організації у процесі відтворення творів та (або) їх виконань у будь який формі, що охороняється законодавством, а також виробництва та розповсюдження примірників творів та (або) їх виконань втілених в будь-які матеріальні носії;

2.2.5. Сприяння членам Організації в оприлюдненні, у тому числі у вигляді публічного виконання та публічного сповіщення їх творів;

2.2.6. Захист особистих немайнових та майнових прав та інтересів членів Організації, сприяння створенню умов для їх особистої творчої діяльності.

2.3. Відповідно до мети та завдань Організація в установленому порядку:

2.3.1. Забезпечує захист особистих немайнових і майнові права та інтереси своїх членів у органах державної влади, у державних, громадських і приватних організаціях, підприємствах та установах;

2.3.2. Представляє інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.3.3. Бере участь у розробці державних програм розвитку та підтримки мистецтва, у підготовці та обговоренні проектів законів й інших нормативно-правових актів у сфері культури і авторських прав, що становлять коло інтересів членів Організації;

2.3.4. Співпрацює з іноземними та міжнародними організаціями з питань діяльності Організації;

2.3.5. Збирає вступні та членські внески;

2.3.6. Сприяє своїм членам у відтворенні та запису (фіксуванні) їх творів на матеріальних носіях;

2.3.7. Сприяє своїм членам у процедурі державної реєстрації їх авторських прав, а також у процедурі державної реєстрації договорів, які стосуються розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності членів Організації;

2.3.8. Надає роз’яснення з питань авторського права і суміжних прав, а також питань статутної діяльності Організації;

2.3.9. Сприяє просвітницькій діяльності, організації підготовки проведення науково-практичних семінарів, міжнародних конференцій та симпозіумів, виставок та інших культурно-масових заходів, що проводяться в Україні та за її межами, поширювати методичні рекомендації та посібники, що стосуються статутній діяльності Організації;

2.3.10. Сприяє створенню та реалізації ідей і творчих розробок своїх членів, що спрямовані на здійснення статутної діяльності Організації;

2.3.11. Підтримує і фінансує здійснення творчих, наукових та культурних заходів, програм і розробок у галузі культури;

2.3.12. Здійснює співробітництво з вітчизняними та іноземними організаціями, установами, підприємствами, творчими спілками, об’єднаннями громадян і окремими особами у питаннях, що відносяться до статутної діяльності Організації;

2.3.13. У разі потреби може надавати будь-яку можливу допомогу своїм членам та забезпечувати їх соціальний захист;

2.3.14. Забезпечує захист особистих немайнових та майнових прав членів Організації;

2.3.15. Бере участь у благодійних акціях, здійснює меценатську діяльність щодо поширення творів та (або) їх виконань;

2.3.16. Створює місцеві осередки;

2.3.17. На законних підставах розповсюджує інформацію про діяльність Організації, а також пропагує ідеї, мету та завдання Організації через засоби масової інформації;

2.3.18. Організація може на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, відповідно до Статуту;

2.3.19. Вчиняє інші дії, передбачені законодавством, необхідні для забезпечення захисту прав, управління якими здійснює Організація, в тому числі звертається до суду з метою забезпечення захисту прав та інтересів членів Організації.

 

СТАТТЯ 3

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для досягнення мети створення та визначених завдань, Організація здійснює свою діяльність шляхом колективного управління майновими правами своїх членів, згідно із законодавством України та вимогами міжнародних правових документів з питань авторського права.

3.2. Способи здійснення колективного управління ґрунтуються на основі одержаних повноважень від членів Організації та наданих законодавством, шляхом виконання наступних дій:

3.2.1. Виконання функцій щодо колективного управління, які визначені Законом України «Про авторське право і суміжні права»;

3.2.2. Управляє на території України майновими правами членів Організації – суб’єктів авторського права, які не передали свої права в колективне управління Організації відповідно до законодавства України та міжнародно-правових документів з питань авторського права;

3.2.3. Управляє на території України майновими правами іноземних суб’єктів авторського права на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне представництво інтересів;

3.2.4. Без доручення вчиняє дії, спрямовані на попередження, усунення або зменшення настання невигідних для авторів та (або) виконавців творів майнових наслідків, які загрожують майновим їх інтересам;

3.2.5. Здійснює інші дії, передбачені законодавством України, які необхідні для здійснення захисту прав та інтересів авторів – членів Організації, в тому числі звертається до суду з позовами про порушення прав та інтересів суб‘єктів авторського права та забезпечення іх захисту в межах, встановлених законами України та статутними положеннями.

3.3. Порядок здійснення Організацією колективного управління майновими правами встановлюється «Положенням про порядок здійснення колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права», яке затверджується рішенням Ради Авторів Організації за поданням Виконавчої дирекції у відповідності з вимогнами законодавства.

 

СТАТТЯ 4

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членами Організації є фізичні особи – автори, їх спадкоємці, твори яких оприлюднені, що визнають Статут Організації та «Положення про членство» в Організації, сприймають мету та завдання її діяльності, беруть участь у роботі Організації та передали їй повноваження на здійснення колективного управління своїми майновими правами. Засновники Організації мають ті ж права й обов’язки, що й члени Організації.

4.2. Член Організації має право у визначеному Організацією порядку та відповідно до вимог законодавства:

4.2.1. Отримувати винагороду (роялті), зібрану Організацією з осіб, що використовують об’єкти авторського права, що належать члену Організації, і управління майновими правами на які здійснює Організація, за винятком частини коштів, що залишаються в затвердженому Радою Авторів розмірі для покриття фактичних витрат Організації;

4.2.2. Одержувати наявну в розпорядженні Організації інформацію, що стосується, зокрема, використання його творів та зібрану винагороду за використання цих творів;

4.2.3. Обирати та бути обраним в органи управління Організації;

4.2.4. Вносити на розгляд органів управління Організації пропозиції з будь-яких питань, що входять до їх компетенції, та брати участь в їх обговоренні у встановленому порядку;

4.2.5. Користуватися у встановленому порядку послугами Організації;

4.2.6. Вказувати на своїх документах про свою участь в Організації;

4.2.7. Вносити цільові добровільні внески, призначені для фінансування конкретних програм (проектів). Рішення про затвердження і початок реалізації програми (проекту) приймається рішенням Ради Авторів Організації;

4.2.8. Звертатись до Організації в межах її компетенції за забезпеченням захисту своїх прав та інтересів;

4.2.9. Звертатись до органів Організації із запитами, скаргами та пропозиціями;

4.2.10. Добровільно вийти з Організації на умовах і в порядку, визначених цим Статутом;

4.2.11. Члени Організації мають також інші права, що випливають з законодавства України;

4.3. Члени Організації беруть на себе зобов’язання:

4.3.1. Дотримуватись та виконувати положення Статуту, рішення Конференції Учасників та інших органів управління Організації, прийнятих в межах їх повноважень;

4.3.2. Укладати з Організацією договір про передачу в колективне управління своїх майнових прав шляхом приєднання договору, затвердженим Радою Авторів;

4.3.3. Не завдавати шкоди майну або репутації Організації;

4.3.4. Не передавати на території України іншим особам повноважень на управління своїми майновими правами, що вже надані в управління Організації;

4.3.5. Виконувати добровільно прийняті на себе зобов’язання щодо здійснення спільних робіт і програм;

4.3.6. Повідомляти про обсяг та строк дії майнових прав, повноваження на управління якими надані Організації, і заздалегідь попереджати про їх зміну;

4.3.7. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Організації та її членів;

4.3.8. З повагою відноситись до інших членів Організації, їх творчості, а також результатів творчості;

4.3.9. Участь в Організації не надає її члену права використовувати найменування та символіку Організації в своїх приватних цілях.

4.4. Автори, які бажають стати членом Організації, подають заяву до Ради Авторів та додають підписані примірники відповідного договору. Рішення про прийняття нового члена приймається Радою Авторів Організації більшістю голосів, присутніх на засіданні.

4.5. Членство в Організації засвідчується Свідоцтвом встановленого зразка.

4.6. Участь в Організації припиняється:

4.6.1. У зв’язку з виключенням членів Організації;

4.6.2. У зв’язку з добровільним виходом члена Організації;

4.6.3. У зв’язку з припиненням діяльності Організації її ліквідації або реорганізації, а також у зв’язку зі смертю фізичної особи – члена Організації.

4.7. Підстави виключення зі складу членів Організації:

4.7.1. Порушення членом Організації прав інших членів Організації при реалізації своїх майнових прав на створений твір або його виконання;

4.7.2. Порушення членом Організації вимог та положень Статуту Організації, рішень керівних органів Організації, прийнятих в межах їх повноважень;

4.7.3. Заподіяння шкоди діловій репутації Організації та (або) її членів;

4.8. Член Організації, який бажає вийти зі складу членів Організації, подає відповідну заяву до Ради Авторів Організації та повертає Свідоцтво про членство в Організації. Учать припиняється з моменту отримання заяви члена Організації.

4.9. Рішення про виключення зі складу членів Організації приймається Радою Авторів Організації більшістю голосів, присутніх на засіданні.

4.10. У разі припинення членства незалежно від причин внески членів Організації поверненню не підлягають.

4.11. Вихід члена з Організації не означає припинення укладеного між ним та Організацією договору про передання повноважень на колективне управління майновими правами, якщо інше не передбачено зазначеним договором.

4.12. У разі збирання Організацією винагороди за використання об’єктів авторського права авторам, які вийшли із складу членів Організації та відкликали свої повноваження, Організація зобов’язана розподілити зібрану винагороду та виплатити цьому автору його частку згідно «Положення про порядок здійснення колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права».

 

СТАТТЯ 5

КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Конференція членів Організації (далі – Конференція) є вищим керівним органом Організації. У конференції мають приймати участь делегати від осередків Організації. Кожному делегату Конференції при голосуванні належить один голос.

5.2. До компетенції Конференції належить прийняття рішень за всіма питаннями що виникають у діяльності Організації та стосуються її членів.

5.3. До виключної компетенції Конференції належить:

5.3.1. Затвердження Статуту; внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

5.3.2. Затвердження численного складу членів Ради Авторів, обрання їх персоніфікованого складу, затвердження та припинення їх повноважень;

5.3.3. Затвердження численного складу членів Ревізійної комісії Організації, обрання їх персоніфікованого складу, затвердження та припинення їх повноважень; реалізація право власності на майно та кошти;

5.3.4. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;

5.3.5. Визначення переліку питань, рішення щодо яких може бути прийняте шляхом очного голосуванням або заочного голосування членів Організації, шляхом листування за допомогою поштового або електронного зв’язку, а також встановлення процедури такого голосування;

5.3.6. Прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції Конференції цим Статутом або іншим рішенням Конференції.

5.4. Рішення приймаються Конференцією шляхом очного або заочного голосування членів Організації.

5.5. Рішення з питань, зазначених у п. 5.3.5 цього Статуту, приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих та присутніх на Конференції членів Організації. Рішення з питань, зазначених у п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них було віддано не менше ніж 3/4 голосів, що належать присутнім на зборах членам Організації.

5.6. Конференція членів Організації вважається правомочною, якщо на ній присутні делегати, які представляють не менш ніж 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної кількості членів Організації, а також якщо в її роботі бере участь хоча б по одному делегату від не менше ніж дві третини (2/3) місцевих осередків Організації..

5.7. Відкриває Конференцію Голова Ради Авторів або його заступник. Поточною роботою Конференції керує Президія, яка складається з числа делегатів Конференції у чисельності не більше семи (7) осіб які обираються на початку роботи Конференції. До роботи Президії мають право долучатись Радою Авторів запрошені особи у чисельності не більше трьох (3) осіб.

5.8. Усі рішення, прийняті Конференцією, вносяться до протоколу, який підписується Головою Ради Авторів та секретарем Конференції.

5.9. Конференція може прийняти рішення про делегування Раді Авторів своїх повноважень з вирішення будь-якого питання, віднесеного до її компетенції, крім повноважень, передбачених пунктами 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4.

5.10. Конференція проводиться не рідше, ніж один раз на п”ять років. Чергові Конференції скликаються Радою Авторів.

5.11. Позачергові Конференції скликаються за ініціативою Ради Авторів або на вимогу членів Організації, яким належить не менш ніж одна третина (1/3) від загальної кількості голосів членів Організації.

5.12. Про проведення Конференції повідомляється ініціатором скликання Конференції не пізніше, ніж за 30 днів до її скликання. У повідомленні сповіщаються дата, порядок денний, місце проведення Конференції, регламент Конференції та інші необхідні відомості. Не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення Конференції, має бути надана можливість ознайомитися з проектами документів, які винесені на розгляд Конференції.

5.13. Кожен з членів Організації має право подавати свої пропозиції стосовно порядку денного Конференції не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Конференції. Рішення про включення цих питань до порядку денного приймається на початку Конференції звичайною більшістю голосів.

5.14. Конференція може делегувати Раді Авторів частину своїх повноважень для вирішення питань, що стосуються діяльності Організації

 

СТАТТЯ 6

РАДА АВТОРІВ

6.1. Рада Авторів є постійно діючим колегіальним органом Організації. Рада Авторів обирається Конференцією Організації строком на 5 (п’ять) років. Рада Авторів складається з авторів (членів Організації).

6.2. Рада Авторів керує Організацією в період між Конференціями. Члени Ради Авторів зобов’язані не поширювати конфіденційну інформацію, яка їм стане відома в процесі діяльності, про членів Організації, у кількості, визначеній Конференцією.

6.3. До компетенції Ради Авторів відноситься:

6.3.1. Затвердження основних напрямів діяльності та планів розвитку Організації, прийняття рішень про затвердження, початок та завершення реалізації програм (проектів) Організації;

6.3.2. Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію місцевих осередків Організації, засобів масової інформації, затвердження їх Статутів або Положень;

6.3.3. Затвердження щорічного планового кошторису та прийняття звіту про його виконання, а також рішень з покриттям фактичних додаткових витрат, або розподіл додаткових надходжень;

6.3.4. Затверджує «Положення про Виконавчу дирекцію» Організації, а також затверджує кандидатуру керівника. Виконавчої дирекції – Директора;

6.3.5. Затверджує Положення які забезпечують діяльність Організації;

6.3.6. Затвердження розміру цільових відрахувань, а також цільових внесків на фінансування заходів і програм Організації відповідно до «Положення про формування цільових фондів» Організації;

6.3.7. Розробляє проект порядку денного проведення Конференції Організації;

6.3.8. Прийняття рішення про вступ та виключення з Організації членів відповідно до «Положення про членство» (яке затверджується рішенням Конференції);

6.3.9. Прийняття рішення про вступ Організації до інших об’єднань громадян як вітчизняних, так і міжнародних, та про вихід з них;

6.3.10. Розгляд та затвердження річного кошторису (бюджету) Організації;

6.3.11. Розгляд звітів Виконавчої дирекції, Ревізійної комісії та інших структурних підрозділів Організації;

6.3.12. Затвердження емблеми та іншої атрибутики Організації.

6.3.13. Приймає інші рішення які не віднесені до компетенції Конференції згідно «Положення про Раду Авторів» що затверджується Конференцією.

6.4. Рішення приймаються Радою Авторів шляхом голосування безпосередньо на засіданні.

6.5. Кожен член Ради Авторів має один голос.

6.6. Рішення з питань, зазначених у п.п. 6.3.7; 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11 цього Статуту, приймаються звичайною більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Ради Авторів. Рішення з питань, зазначених у п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них було віддано не менш ніж (2/3) голосів, що належать присутнім на засіданні Ради Авторів.

6.7. Засідання Ради Авторів вважаються правомочними, якщо на них присутні члени Ради Авторів, яким належить не менше ніж дві третини (2/3) від загальної кількості голосів.

6.8. Роботою Ради Авторів керує Голова Ради Авторів, а в разі його відсутності – уповноважений заступник Голови Ради Авторів.

6.9. Усі рішення, прийняті Радою Авторів, оформлюються протоколом, який підписується Головою Ради Авторів, а в разі його відсутності – уповноваженим заступником Голови Ради Авторів.

6.10. Рада Авторів може делегувати будь які свої повноваження Директору Організації з вирішення будь-якого питання, віднесеного до її компетенції що оформляється протоколом.

6.11. Засідання Ради Авторів проводяться не рідше, ніж один раз на рік.

6.12. Засідання Ради Авторів скликаються за ініціативою Голови Ради Авторів, Голови Ревізійної комісії або на вимогу однієї третини (1/3) від загальної кількості членів Ради Авторів.

6.13. Член Ради Авторів може припинити свою діяльність у Раді Авторів повідомивши про це Раду Авторів, або надавши заяву про це на ім’я Голови Ради Авторів.

 

СТАТТЯ 7

ГОЛОВА РАДИ АВТОРІВ

7.1. Голова Ради Авторів та його заступники обираються Радою Авторів з її членів строком на п’ять років та підзвітні у своїй роботі Раді Авторів.

7.2. За рішенням Ради Авторів повноваження Голови Ради Авторів та його заступників можуть бути припинені достроково.

7.3. Голова Ради Авторів:

7.3.1. Без довіреності представляє Організацію у відносинах з іншими особами, в тому числі з органами державної влади і неурядовими організаціями, установами, підприємствами та іншими організаціями колективного управління в Україні та за її межами;

7.3.2. Здійснює підготовку питань для розгляду Радою Авторів;

7.3.3. Подає Раді Авторів для призначення кандидатуру керівника виконавчої дирекції Організації – Директора;

7.3.4. Головує на засіданнях Ради Авторів;

7.3.5. Організує виконання рішень Ради Авторів;

7.3.6. Скликає чергові та позачергові збори Ради Авторів;

7.3.7. Від імені Організації оформляє будь-які відносини за рішенням Ради Авторів.

7.3.8. За участю Директора готує план розвитку Організації, окремі програми (проекти) пропозиції щодо участі у спільній діяльності з іншими організаціями у сфері охорони та захисту авторських прав та подає їх на розгляд Ради Авторів Організації.

 

СТАТТЯ 8

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

8.1. Виконавча дирекція здійснює виконання рішень Ради Авторів які спрямовані на виконання статутних завдань Організації.

8.2. Організує і керує апаратом Виконавчої дирекції Директор, який призначається та звільняється з посади Радою Авторів і є підконтрольним та підзвітним Раді Авторів.

8.3. Умови діяльності та повноважень Директора визначаються у трудовому контракті між Організацією і Директором.

8.4. Функції Директора щодо забезпечення діяльності Виконавчої дирекції Організації:

8.4.1. Без довіреності представляє Організацію у відносинах з іншими особами, в тому числі з органами державної влади і неурядовими організаціями, установами, підприємствами та іншими організаціями колективного управління в Україні та за її межами;

8.4.2. Організує та здійснює поточне керівництво діяльністю апаратом Виконавчої дирекції Організації;

8.4.3. За погодженням Голови Ради Авторів призначає своїх заступників та головного бухгалтера Організації;

8.4.4. Від імені Організації укладає та підписує трудові, цивільно-правові та господарські угоди чи договори;

8.4.5. Організує поточну діяльність Виконавчої дирекції в межах кошторису (бюджету) Організації, який затверджується Радою Авторів;

8.4.6. Видає доручення, накладає на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства України;

8.4.7. Призначає та звільняє працівників Виконавчої дирекції;

8.4.8. Забезпечує зберігання та належне використання майна Організації що надане йому в управління;

8.4.9. Своїми наказами затверджує будь-які розпорядні і регулюючі документи щодо діяльності Виконавчої дирекції;

8.4.10. Відкриває поточний та інші рахунки Організації в банках, має право підпису всіх фінансових (банківських) документів;

8.4.11. За підсумками року звітує перед Радою Авторів про діяльність Виконавчої дирекції;

8.4.12. На запит Голови Ради Авторів надає будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавчої дирекції.

8.4.13. За участю Голови Ради Авторів готує план розвитку Організації, окремих програм. та подає їх на розгляд Ради Авторів Організації;

8.4.14. Здійснює інші повноваження, що випливають з цього Статуту або делеговані йому Радою Авторів в межах законодавства.

8.5. На Директора і працівників Виконавчої дирекції поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

 

СТАТТЯ 9

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.1. Ревізійна комісія Організації здійснює контроль за додержанням Статуту Організації, збереженням її майна, законністю договорів, фінансовою й господарською діяльністю, надходженням і витратою матеріально-технічних ресурсів та коштів, веденням бухгалтерського обліку та звітності Організації відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Члени Ревізійної комісії обираються Конференцією у складі трьох (3) осіб з числа членів Організації строком на п’ять років.

9.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради Авторів.

9.4. Члени Ревізійної комісії обирають зі свого складу Голову Ревізійної комісії, який керує її діяльністю та підписує акти Ревізійної комісії.

9.5. Ревізійна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Організації та підзвітна Конференції.

9.6. Ревізійна комісія:

9.6.1. Проводить щорічні ревізії фінансово-господарської діяльності Організації;

9.6.2. Після проведення щорічної ревізії подає на розгляд Раді Авторів акт ревізії;

9.6.3. За рішенням Ради Авторів проводить перевірки фінансово-господарської діяльності філій, представництв Організації, а також окремих цільових програм.

9.7. На вимогу Ревізійної комісії посадові особи Організації зобов’язані надавати усі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення щодо фінансово-господарської діяльності Організації. В разі необхідності Ревізійна комісія має право вимагати від Директора та Ради Авторів прийняття рішення про проведення незалежної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Організації, притягнення до юридичної відповідальності працівників Організації або їх звільнення за наявності законних підстав.

9.8. У разі виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Організації, Ревізійна комісія зобов’язана скликати Раду Авторів Організації та повідомити про виявлені зловживання

 

СТАТТЯ 10

ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності, набуте на підставах, не заборонених законом.

10.2. Майно Організації становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності.

10.3. Джерелами формування майна Організації є:

10.3.1. Кошти та майно, отримані від основного виду діяльності;

10.3.2. Грошові та матеріальні внески членів Організації;

10.3.3. Надходження від діяльності підприємств, заснованих Організацією;

10.3.4. Майно, придбане в інших осіб;

10.3.5. Добровільні внески, дарунки, надходження від українських, міжнародних, іноземних організацій, спілок, фірм, підприємств, установ, в тому числі через міжнародні програми, а також окремих фізичних осіб у вигляді грошових сум та майна;

10.3.6. Інші джерела, що не заборонені законодавством України.

10.4. Організація має право купувати, брати у заставу, одержувати від уступки вимоги, в дар, орендувати або іншим чином одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій і громадян.

10.5. Організація може мати у своїй власності або оперативному управлінні будівлі, споруди, житловий та нежитловий фонд, обладнання, інвентар, цінні папери та інше майно. Організація може мати у своїй власності або у користуванні ділянки землі.

10.6. Вартість майна відображається у балансі Організації.

10.7. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації, іншими особами, державою у встановленому порядку, придбане за рахунок власних коштів чи в інший спосіб, не заборонений законодавством України, за винятком винагороди (роялті), що належить суб’єктам авторського права відповідно до законодавства.

10.8. Майно та кошти, отримані внаслідок основної діяльності Організації, перебувають у повному розпорядженні Організації та використовуються виключно на виконання статутних завдань, рішень керівних органів Організації, благодійні цілі й не можуть бути розподілені та виплачені членам Організації.

10.9. Організація веде бухгалтерський та статистичний облік своєї діяльності у встановленому порядку, несе відповідальність за його достовірність, подає звітність згідно з чинним законодавством України. Організація та її працівники сплачують податки та інші обов’язкові платежі до бюджету відповідно до чинного законодавства.

10.10. Організація на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої та іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України.

10.11. Грошові та інші надходження Організації використовуються з метою забезпечення статутних видів діяльності Організації відповідно до рішень Ради Авторів Організації та Директора, прийнятих в межах їхньої компетенції.

 

СТАТТЯ 11

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її реорганізації (злиття, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

11.2. Припинення діяльності Організації відбувається за рішенням Конференції або за рішенням суду.

11.3. При реорганізації Організації права та обов’язки Організації переходять до її правонаступників. Порядок та умови проведення реорганізації визначаються Конференцією Організації.

11.4. При ліквідації Організації орган, який прийняв таке рішення, призначає ліквідаційну комісію, а також встановлює порядок і термін ліквідації Організації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами та майном Організації, у тому числі й представлення Організації у суді.

11.5. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів з виявлення кредиторів та дебіторів Організації, проводить з ними необхідні розрахунки, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.6. При реорганізації та ліквідації Організації працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

11.7. Організація припиняє свою діяльність з моменту скасування її державної реєстрації та виключення з відповідного державного реєстру.

11.8. Кошти та майно, що залишилися після задоволення вимог суб‘єктів авторських прав та претензій кредиторів, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховуються до доходу держави.

11.9. Майно, що було передане Організації в користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

11.10. Організація несе відповідальність за збереження своїх документів і забезпечує їх передачу на державне зберігання у встановленому законодавством України порядку

 

СТАТТЯ 12

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться рішенням Конференції Організації, прийнятим відповідно до цього Статуту.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту Організації набувають юридичної сили з дня їх державної реєстрації.

12.3. Усі зміни та доповнення до цього Статуту оформлюються шляхом нової редакції та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.