1. Витяг із Закону України “Про об’єднання громадян”;
 2. Витяг із Закону України “Основи законодавства України про культуру”;
 3. Витяг із Закону України “Про авторське право і суміжні права” (з ремарками).

 


Витяг із Закону України “Про об’єднання громадян”

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об’єднань.

Стаття 5. Законодавство про об’єднання громадян

Законодавство про об’єднання громадян складається з Конституції України, цього Закону та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

II. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 6. Принципи створення та діяльності об’єднань громадян

Об’єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.

Обмеження діяльності об’єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

Всі основні питання діяльності об’єднань громадян повинні вирішуватись на зборах всіх членів або представників членов об’єднання.

Стаття 8. Держава та об’єднання громадян

Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.

Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян, так само як і втручання об’єднань громадян у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.


Витяг із Закону України “Основи законодавства України про культуру”

Основи законодавства України про культуру визначають правові, економічні, соціальні, організаційні засади розвитку культури в Україні, регулюють суспільні відносини у сфері створення, поширення, збереження та використання культурних цінностей і спрямовані на:

 • реалізацію суверенних прав України у сфері культури;
 • відродження і розвиток культури української нації та культур національних меншин, які проживають на території України;
 • забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості;
 • реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей;
 • соціальний захист працівників культури;
 • створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Мова у сфері культури

Функціонування мови у сфері культури визначається законодавством України про мови.
Держава дбає про розвиток україномовних форм культурного життя, гарантує рівні права і можливості щодо використання у сфері культури мов усіх національних меншин, які проживають на території України.

Розділ II
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Стаття 5. Права громадян у сфері культури

Громадяни у сфері культури мають право на:

 • свободу творчості;
 • вільний вибір будь-якого виду культурної діяльності, засобів і сфер застосування творчих здібностей та самостійне визначення долі своїх творів;
 • здійснення професійної та аматорської діяльності на індивідуальній чи колективній основі, самостійно чи з допомогою будь-яких форм посередництва;
 • створення закладів, підприємств і організацій культури;
 • об’єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об’єднання, які діють у сфері культури;
 • збереження і розвиток національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв;
 • доступ до культурних цінностей;
 • захист інтелектуальної власності;
 • здобуття спеціальної освіти.

Стаття 6. Свобода творчості

Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір видів культурної діяльності.
Втручання у творчий процес, цензура у сфері творчої діяльності не допускаються.
В Україні створюються умови для розвитку літературної та художньої критики, інших форм об’єктивної оцінки історико-культурних процесів.

Стаття 7. Право громадян на утворення об’єднань у сфері культури

Громадяни мають право за своєю ініціативою утворювати творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації та інші громадські об’єднання, в тому числі міжнародні.
Діяльність громадських об’єднань у сфері культури регулюється законодавством України та статутами (положеннями) цих об’єднань.
Держава охороняє права та законні інтереси громадських об’єднань у сфері культури, сприяє створенню умов для виконання ними статутних завдань.

Стаття 9. Право на інтелектуальну власність

Твори літератури та мистецтва є інтелектуальною власністю їх творців.
Захист права на інтелектуальну власність, охорона авторських прав регулюються спеціальним законодавством і нормами міжнародного права.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТУРУ

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства  про культуру

Особи, винні в порушенні законодавства про культуру, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.